องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ
ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ลงนามถวายพระพร